Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať bližšie na stránke venovanej cookies.

Súhlasim Viac informácií

Zásady ochrany osobných údajov v podmienkach spoločnosti Fortuity, s.r.o.

O nás

Fortuity, s.r.o. je spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti :

 • vytvárania webových stránok podľa predstáv klienta,
 • vytvorenie e-shopu a pomoc s jeho správou,
 • grafického dizajnovania webových stránok,
 • cieleného umiestňovania webu vo vyhľadávaní na najvyšších priečkach,
 • správy profilov na sociálnych sieťach a tvorby kvalitného obsahu,
 • propagačných materiálov od návrhu po výrobu.

Podrobne na www.fortuity.sk/sluzby/

Spoločnosť Fortuity, s.r.o. si je vedomá dlhodobého európskeho trendu zvyšovania ochrany osobných údajov fyzických osôb, s ktorým sa v plnej miere stotožňuje. Presadzuje dodržiavanie svojich bezpečnostných opatrení prijatých k ochrane osobných údajov a dbá na ich trvalé zdokonaľovanie. Za účelom skvalitnenia bezpečnostných opatrení prijala nasledujúce zásady ochrany osobných údajov :

1. Zaväzujeme všetkých

Zásady sa vzťahujú na všetkých zamestnancov spoločnosti a všetky ďalšie osoby, ktoré so spoločnosťou spolupracujú alebo vykonávajú obdobnú činnosť.

2. Chránime všetko

Zásady sa vzťahujú na všetky osobné údaje fyzických osôb, s ktorými pracovníci v rámci svojej činnosti nakladajú, a to či už sa jedná o klientov, zákazníkov, dodávateľov, pracovníkov, obchodných partnerov, spriaznené osoby či iné osoby.

3. Dodržujeme zákony

Uvedené zásady dopĺňajú, prípadne špecifikujú niektoré zákonné požiadavky stanovené štátom i európskymi inštitúciami. Vyžadujeme od všetkých pracovníkov dodržiavanie všetkých zákonných pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov.

Základné princípy ochrany osobných údajov

1. Sme transparentní

Fyzickým osobám, ktorých osobné údaje spracovávame (ďalej tiež „subjekty údajov“), poskytujeme jednoduchý prístup k všetkým informáciám o tomto spracovaní, najmä kto, čo, v akom rozsahu a za akým účelom dáta spracováva, komu ich prípadne poskytuje a informujeme tiež o právach subjektov údajov s tým súvisiacich.

2. Ctíme zákon

Všetky údaje, ktoré od fyzických osôb obdŕžame, získavame v súlade so zákonom, na základe právnych základov, ktorými sú:

 • Súhlas – vždy dbáme, aby bol slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný.
 • Plnenie či uzatváranie zmluvy.
 • Plnenie zákonných požiadaviek (v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochrany, pracovného lekárstva a BOZP…).
 • Oprávnený záujem – v tomto prípade vždy dbáme na ochranu základných práv a slobody fyzických osôb.

3. Údaje iba účelne

Všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť a naši pracovníci zbierajú, spracovávame len na základe legitímneho a jasne určeného cieľa. Ak pominie účel spracovania osobných údajov, podnikneme všetky kroky k ich zlikvidovaniu.

4. Rozsah je dôležitý

Pri spracovávaní dát vždy dbáme na to, aby sme zhromažďovali len tie údaje, ktoré sú potrebné a iba v minimálnom rozsahu. Všetky informácie, ktoré sú nám poskytnuté dobrovoľne nad rámec primárneho účelu, spracovávame na základe udeleného súhlasu, ktorý môže dotknutý subjekt údajov kedykoľvek odvolať.

5. Cieľom je presnosť

Dbáme na to, aby všetky údaje, ktoré zhromažďujeme, boli vždy aktuálne a presné. Presnosť údajov priebežne kontrolujeme, pri zistení nepresností podnikneme všetky primerané kroky s cieľom tieto údaje opraviť alebo prípadne vymazať. Nami spracovávané osobné údaje uchovávame iba pre nevyhnutnú dobu.

6. Bezpečnosť je naša priorita

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vždy dbáme na to, aby osobné údaje neboli poskytnuté neoprávneným osobám, aby nedošlo k ich poškodeniu, strate alebo zničeniu.

7. Dbáme na práva subjektov údajov

Dbáme na to, aby všetky zákonné práva subjektov údajov boli plnené v rámci všetkých našich možností a schopností, bezodkladne a k plnej spokojnosti všetkých, avšak vždy minimálne podľa požiadaviek platných právnych predpisov. Subjekty údajov informujeme o všetkých ich právach na našej webovej stránke.

8. Komunikácia s obchodnými partnermi

Pri našej podnikateľskej činnosti dbáme na to, aby každý pracovník získaval všetky osobné údaje vždy legálne a oprávnene, aby pri nakladaní s osobnými údajmi obchodných partnerov – zákazníkov, dodávateľov i potenciálnych klientov, dodržoval všetky vyššie uvedené zásady a právne predpisy vzťahujúce sa k danej problematike. Naši pracovníci dodržujú zákonné povinnosti a zmluvnú mlčanlivosť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

9. Predávanie osobných údajov do zahraničia

Naša spoločnosť nerealizuje.

Čo netolerujeme

V našej spoločnosti netolerujeme akékoľvek porušovanie právnych predpisov alebo jednanie pracovníkov, ktoré by bolo neetické, nemorálne, protiprávne či inak porušujúce a vždy proaktívne pristupujeme k preventívnemu zabráneniu vzniku nežiadúcej situácie. V súvislosti s týmto našim prístupom v rámci ochrany osobných údajov netolerujeme, aby dochádzalo k porušovaniu ochrany osobných údajov či akémukoľvek odopieraniu práv subjektov údajov. Dištancujeme sa od týchto porušení:

1. Automatický zber dát

Vždy sa snažíme, aby všetky operácie, ktoré v rámci našej podnikateľskej činnosti robíme, boli transparentné, a aby subjekty údajov boli vždy informované o skutočnostiach súvisiacich s ich osobnými údajmi. Preto sa dôrazne vymedzujeme proti zberu osobných údajov akoukoľvek neoprávnenou automatizovanou formou, kde subjekt údajov nie je informovaný, ktoré dáta sú o ňom zhromažďované, alebo kde sú tieto dáta získavané protizákonne.

2. Spyware a iné útoky

Naša spoločnosť netoleruje využívanie akýchkoľvek zakázaných či škodlivých programov, ktoré majú za úlohu:

 • Prevzatie kontroly nad zariadením subjektov údajov, ktoré by mohlo mať za následok získanie osobných údajov nelegálne.
 • Deaktiváciu alebo obmedzenie fungovania ochrany zariadenia, ktoré by mohlo mať za následok zjednodušenie prístupu k osobným údajom.
 • Odinštalovanie alebo ovládanie práv a prístupov k programom, ktorými by mohlo dôjsť k poškodeniu počítača alebo neoprávnenému získaniu prístupu do softwaru spravujúcemu osobné údaje.

3. Neoprávnený zber dát

Dôsledne dbáme na to, aby sa nezhromažďovali alebo nezaznamenávali osobné údaje, pre ktoré nie je daný právny základ alebo u ktorých nie je jasne špecifikovaný účel. Zároveň nespracovávame dáta dlhšie, ako je nevyhnutné a vždy údaje chránime a neposkytujeme ich nikomu inému, než o kom bol subjekt údajov informovaný.

V prípade, že sa stretnete s porušením akéhokoľvek pravidla uvedeného v týchto zásadách, či budete mať na takéto porušenie dôvodné podozrenie, prosíme, informujte nás formou podania podnetu na info@fortuity.sk. Pomôžete nám tak udržovať nastavený štandard ochrany osobných údajov v spoločnosti Fortuity, s.r.o.

Fortuity, s.r.o.

Bancíkovej 1/A, 821 02 Bratislava

E-mail : info@fortuity.sk

Telefón : +421903870113

IČO: 50 593 170

DIČ: 2120391361

IČ DPH: SK2120391361

Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka číslo 115475/B


V súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov prijímame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili v zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše práva

1. Právo na informácie

Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o vašich údajoch, ktoré sú spracúvané u nás, o ich pôvode, príjemcoch, ktorým tieto údaje odovzdávame a o účele spracúvania. Za všetky ďalšie kópie vašich údajov s výnimkou prvej kópie sme oprávnení požadovať úhradu poplatku a vzniknutých nákladov a vystaviť vám faktúru. Nevzťahuje sa to na elektronické poskytovanie informácií.

2. Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. Stačí na to zaslanie e-mailu na adresu info@fortuity.sk. Prípadne nám môžete svoje odvolanie poslať poštou na adresu Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava.

3. Právo na opravu údajov

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov ktoré sa vás týkajú a to bez zbytočného odkladu. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na výmaz údajov o vašej osobe spracúvaných spoločnosťou na základe podanej žiadosti na naše kontakty uvedené v bode (2). Vymazanie vašich osobných údajov bude uskutočnené spravidla bezodkladne, najneskôr jeden mesiac po uplatnení tohto práva. (Ak výmaz neodporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym, resp. obchodno-právnym povinnostiam o archivácií alebo iným zákonne upraveným dôvodom). Tiež máte právo v prípadoch vymedzených zákonom na obmedzenie spracúvania osobných údajov našou spoločnosťou.

5. Právo na prenos údajov

Ak od nás požadujete osobné údaje, ktoré spracúvame, údaje vám alebo inej osobe, ktorá ich má spracúvať, ak si to želáte, vydáme alebo prenesieme v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

6. Právo namietať spracúvanie údajov

Máte právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracúvanie osobných údajov ktoré sa vás týkajú v prípadoch uvedených v zákone (napr. priamy marketing vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom).

7. Právo na sťažnosť

V prípade vašej sťažnosti sa obráťte na nás na kontakty uvedené v bode (2). Okrem toho máte právo podať sťažnosť vo veci spracovania osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.

8. Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv)

V prípade že s nami nadviažete kontakt e-mailom na adresu info@fortuity.sk., alebo poštou na adresu Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, uložíme vami oznámené údaje (e-mailovú adresu, prípadne vaše meno, priezvisko a telefónne číslo) pre vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané po tom, čo na účely spracúvania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

V prípade potreby sme oprávnení vyzvať vás na osobné dostavenie sa za účelom preverenia vašej totožnosti.

Informácie o cookies